การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3

4.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

5.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

7.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

8.รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

9.รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564