การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน