การบริหารเงินงบประมาณ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562  ไตรมาส 1

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 ไตรมาส 2

3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปึ2562 ไตรมาส 3

4.แผนการใช้จ่ายงบปนะมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4

5.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3

9.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน