การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

1.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน

  -รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน