การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

1.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน

  -รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

  – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน

3.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือน

 – รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

4.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปี 2563

– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือน

 – ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

5.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2564

– แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

– รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปี  2564  รอบ 6 เดือน