การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2564

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปี  2564  รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2565

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  2565 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2566

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566