การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ

1.คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.

2.บัญชีการมอบอำนาจ

3.ประกาศการมอบอำนาจนายก อบต. ให้ปลัด อบต.

4.บัญชีแนบท้ายประกาศมอบอำนาจ

5.สรุปผลการมอบอำนาจ

6.คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต

8.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

9.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

10.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

11.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

12.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข

13.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ

14.คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ในส่วนราชการ อบต.มูโนะ