การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ

1.คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.

2.บัญชีการมอบอำนาจ

3.ประกาศการมอบอำนาจนายก อบต. ให้ปลัด อบต.

4.บัญชีแนบท้ายประกาศมอบอำนาจ

5.สรุปผลการมอบอำนาจ