การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                     วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน มีการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อพนักงานและติดประกาศไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้า่นการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2563

 

                             วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลได้ก่อกำเนิดขึ้นทางรัฐบาลโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย  ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ นำโดยนายรอปา อีซอ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    มูโนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ         พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการออกแบบ    มาสคอตต้านโกง  การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ในจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ A  

 

                              เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายรอปา อีซอ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  และได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

3. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี  ประจำปีงบประมาณ  2563