การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ  2564

                          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตโดยพร้อมเพียงกัน        ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ  2565

                          เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตโดยพร้อมเพียงกัน  ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะภายหลังจากการได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565