การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน มีการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อพนักงานและติดประกาศไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้า่นการทุจริต