การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

โครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องการทุจริต ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565