การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่สมาชิกสภาผู้นำท้องที่และประชาชนตำบลมูโนะเข้าร่วมประชุมประชาคม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

******************************

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะให้ความรู้ในการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

  • 17 มี.ค. 63 นายไซนัล นิรมาณกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารอบต. ร่วมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ     สอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเครือข่ายและประชาชนผู้สนใจฟรี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ
  1. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                      ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                        วันที่ 2-6 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 21 คนและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิดและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศ และศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

************************************************************

 1. ประกาศกลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปี 2563

2. ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายต้านการทุจริต