การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลมูโนะ เข้าร่วมประชุมประชาคม

***************************************************************

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่สมาชิกสภาผู้นำท้องที่และประชาชนตำบลมูโนะเข้าร่วมประชุมประชาคม