การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

******************************

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะให้ความรู้ในการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

  • 17 มี.ค. 63 นายไซนัล นิรมาณกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารอบต. ร่วมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ     สอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเครือข่ายและประชาชนผู้สนใจฟรี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ
  1. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                      ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                        วันที่ 2-6 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 21 คนและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิดและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศ และศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

************************************************************

                                            การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564

                                                                                                                  ******************************

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุมประชาคมการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติที่ได้ทำขึ้นก่อนตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ส่วนราชการในตำบลมูโนะ ผู้นำศาสนา ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวมูโนะ

1. ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายต้านการทุจริต