การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจัดประชุมประชาคมตำบล เรื่องการแก้ไขข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566

                                                                                                                  ******************************

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ดาบตำรวจรูสลาม อาแว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พร้อมด้วย นางสาวสุดสาย แดงดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ร่วมประชาคมการแก้ไขข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2566  โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคมจำนวน 200 คน จากการประชาคมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชาคมร้อยละ 95 มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 ทั้งนี้จากที่ประชาคมมีมติเห็นชอบแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จักได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมสภาเพิ่อขอเห็นชอบจากสภาและประกาศใช้เป็นลำดับต่อไป 
 

 
 
 

                                            การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564

                                                                                                                  ******************************

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประชุมประชาคมการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างข้อบัญญัติที่ได้ทำขึ้นก่อนตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ส่วนราชการในตำบลมูโนะ ผู้นำศาสนา ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวมูโนะ

1. ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายต้านการทุจริต

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ     เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมตำบล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์​ 2565 เวลา​ 09.00 ​น.​        ณ สนามกีฬาตำบลมูโนะ หมู่ที่ 5 โดยมีประชาชนตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน​เข้าร่วม​รับฟัง​และเสนอ​โครงการ​เพิ่มเติม​เพื่อดำเนินการ​ทำแผนพัฒนา​ท้องถิ่น ของ​อบต.​มูโนะ