การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต)

          องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักพอเพียง
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา  คุณธรรม  จริยธรรม
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน ด้วยหลัก สุจริต
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
  1. ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริตประจำปี
  2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี
  3. ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ  อบต.มูโนะผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ  อบต.มูโนะผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2564

                                      ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต กลุ่มเป้าหมายโดยการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นแต่ละส่วนราชการ และคัดเลือกโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และมอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ  อบต.มูโนะผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2565

                              ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ      มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต กลุ่มเป้าหมายโดยการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นแต่ละส่วนราชการ และคัดเลือกโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และมอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2564

 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี  2564

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พ.ศ.2564

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564  รอบ 6 เดือน

ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2562 -2564

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร