การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต)

          องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลัก
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
  1. ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริต
  2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมฯ

-แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

-วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานประจำปี 2562