การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต)

          องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักพอเพียง
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน พัฒนา  คุณธรรม  จริยธรรม
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน ด้วยหลัก สุจริต
การดำเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งคุณธรรมและค่านิยมสุจริต
  1. ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริตประจำปี
  2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2562

2.แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี  2562

3.วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

4.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานประจำปี 2562

5.ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 63

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

7. แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563

8. แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

9. แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

10. รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมวินัยฯ 2563 รอบ 6 เดือน