ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

1.รายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปและจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  2562 ไตรมาสที่ 1-3

2.รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1-2 ปี  2563

3.แบบสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี   2563   รอบ  6 เดือน

4.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายเดือนรอบ 6 เดือนแรก