ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของอบต.

3.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAiZPPctRFIbJGTwxdqgfs8HvZpq1Bukfmg4ce6xslealdg/viewform