รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

ประกาศผลการประเมินฯประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561