วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบลมูโนะ

ตำบลมูโนะน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม
ก้าวนำหน้าการบริหาร เด่นเรื่องกีฬา ปวงประชาร่มเย็น 

คำนิยามจำกัดความ

1.ตำบลมูโนะน่าอยู่ หมายถึง ตำบลมูโนะเป็นตำบลที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ที่ดีมีมาตรฐานและทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีสภาพภูมิทัศน์ของตำบลสวยงาม สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือน

2.ประตูการค้าชายแดน หมายถึง ตำบลมูโนะ เป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามีระบบเศรฐกิจก้าวหน้าและหลากหลายอาชีพ เป็นตลาดในการขนส่งสินค้าออกต่างประเทศ

3.ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ตำบลมูโนะเป็นตำบลแห่งการพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ซึ่งมีความหลากหลาย ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

4.ก้าวนำหน้าการบริหาร หมายถึง ตำบลมูโนะเป็นตำบลที่มีการพัฒนาด้านการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลที่ทันสมัย การให้บริการข้อมูลข่าวสารการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นระบบภายใต้กรอบความคิดการบริหารงานแบบธรรมภิบาล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

5.เด่นเรื่องกีฬา หมายถึง ตำบลมูโนะเป็นตำบลที่มีการพัฒนาด้านการกีฬาทุกชนิดเพื่อสร้างนักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับอำเภิ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และเป็นการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดที่ปัจจุบันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่ว่าจะในเยาวชน และประชาชนทั้วๆ ไป

6.ปวงประชาร่มเย็น หมายถึง ตำบลมูโนะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่อบอุ่น มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ้งกันและกัน มีระบบการให้บริการทางสาธารณสุขทั่วถึง และเปิดโอกาศในการใช้บริการที่เท่าเทียมกัน ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่ายกายและจิตใจ มีอัตราการเจ็บป่วยในระดับต่ำ มีระบบสุขาภิบาลชุมชนที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจ

1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในตำบลให้น่าอยู่

2.พัฒนาตลาดการค้าชายแดนเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน

3.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ยุทธศาสตร์ตำบลมูโนะ