สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลมูโนะ

 

สภาพทั่วไป 

 • ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๑,๘๘๕  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๙๒  ของพื้นที่ทั้งหมด  ๑๓,๕๓๘  ไร่ ของตำบลมูโนะ
 • อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ   หมู่ที่  ๒  บ้านลูโบ๊ะลือซง

ทิศใต้            ติดต่อกับ   ประเทศมาเลเซีย และตำบลปาเสมัส

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๓  บ้านปาดังยอ และประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๕ บ้านบูเก๊ะ

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านมูโนะ  หมู่ที่ ๑  ตำบลมูโนะ  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ ๑๐  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง   ติดกับแม่น้ำสุไหงโก-ลก    พื้นที่ชุมชนจะอยู่กันไม่หนาแน่น แต่กระจุกเป็นกลุ่มๆ บางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตตลาดมูโนะ และในเขตปอเนาะใน

การประกอบอาชีพ

ราษฎรบ้านมูโนะ  ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก   โดยมีตลาดนัดมูโนะเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสุไหงโก-ลก   อาชีพรองลงมาคือรับจ้าง  เช่น  รับจ้างปักผ้าคลุม  เย็บปักดอกเสื้อ และอาชีพเกษตรกรรม  เช่น กรีดยาง  ทำนา

เขตการปกครอง

 • ชุมชนตลาดศรีมูโนะ –  ชุมชนปอเนาะนอก
 • ชุมชนลูกเสือ (บริเวณหลังมัสยิด) –  ชุมชนตาเซะ
 • ชุมชนปอเนาะใน –  ชุมชนบาโงมาเนาะ

 

การปกครองท้องที่

–  ผู้ใหญ่บ้าน  นายปากรูเด็น  เปาะอาเดะ               –  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายอัซมี  อาแซ

–  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายซำสูไอรี อนงค์ชัย            –  ผรส.     นายเลาะ  มูดอ

–  ผรส.      นายเปายี  อูมา                                       –  ผรส.     นายมาหามะนาเซ   เจ๊ะมามะ

–  ผรส.      นายไซยิดซัมชุลบะห์รี  บินสาเหะดาโอะ –  ผรส.     นายอายิ          เจ๊ะมามะ

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

– นายธวัชชัย      เจ๊ะแว                –  นายดุลาเตะ    อูแล

 

ผู้นำศาสนา

– อิหม่าม   นายมาหามะพันดี  หะยีรอยาลี

– คอเต็บ       นายมะยิ   เจ๊ะอาแซ  – บิหลั่น     นายมะยูนุห์       อาแวกือจิ

 

ศาสนสถาน

มัสยิด                –  ดารุสลาม

บาลาเซาะ  –  บาลาเซาะลูโบะกูแว –  บาลาเซาะบือซา (ปอเนาะใน)

–  สุเหร่ากูโบร์            –  บาลาเซาะตาเซะ

–  บาลาเซาะศูนย์พัฒนา (บาลาเซาะเปาะซูมะเย็ง)  –  บาลาเซาะบาโงมาเนาะ

–  บาลาเซาะนูรฮูดา (ปอเนาะปะดอแลแม)

กูโบร์                –  กูโบร์สุเหร่า และกูโบร์ลูโบะกูแว

 

สถานศึกษา           

โรงเรียนสามัญ   – โรงเรียนบ้านมูโนะ  เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมต้น

โรงเรียนตาดีกา  – ตาดีกาดารุสลามมูโนะ ตาดีกาดารุสลามบรือโมง และตาดีกาดารุสลามตาเซะ

โรงเรียนเอกชน  – โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์   เปิดสอนระดับมัธยมและศาสนา

ปอเนาะ             – ปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี (ปอเนาะใน) และปอเนาะนูรูลฮูดา(ปอเนาะนอก)

 

ถนน             

 1. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  ๔๐๕๗
 2. ถนนลาดยางสายกูโบร์สามแยก ร.ร.บ้านมูโนะ ยาว 500  เมตร
 3. 3. ถนนลาดยางสายตลาดนัดเก่า – สามแยกตลาดมูโนะ ยาว 250  เมตร
 4. 4. ถนนน คสล.ซอยขี้แพะ ยาว 150  เมตร
 5. 5. ถนนหินคลุกซอยดาโต๊ะ ยาว 220  เมตร
 6. 6. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ – ร.ร.บ้านมูโนะ ยาว 250  เมตร
 7. 7. ถนน คสล.หลัง อบต.มูโนะ ยาว 180  เมตร
 8. 8. ถนน คสล.หลังมัสยิดมูโนะ – ร.ร.นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ ยาว 550  เมตร
 9. ถนน คสล.สายปอเนาะ – หัวสะพาน ยาว 200  เมตร
 10. ถนน คสล.สายปอเนาะใน – ชลประทาน ยาว 500  เมตร
 11. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ – ชลประทาน ยาว 500  เมตร
 12. ถนน คสล.สายตาเซ๊ะ – ชลประทาน ยาว 700  เมตร

 

 

หมู่ที่  ๒   บ้านลูโบ๊ะลือซง   คำว่า “ลูโบ๊ะลือซง” มาจากคำ  ๒  คำ มารวมกัน คือ คำว่า “ลูโบ๊ะ” มีความหมายว่า”บึง” และคำว่า “ลือซง” มีความหมายว่า “ครก” ซึ่งรวมกันเป็น “ลูโบ๊ะลือซง” มีความหมายว่า “บึงครก”

 

สภาพทั่วไป

 • ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๖๗  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๖๖ ของพื้นที่ทั้งหมด  ๑๓,๕๓๘  ไร่ ของตำบลมูโนะ
 • อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   หมู่ที่  ๑  บ้านมูโนะ  และหมู่ที่  ๕  บ้านบูเก๊ะ    ทิศใต้            ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๔  บ้านปูโป๊ะ

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๓  บ้านปาดังยอ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๔  บ้านกูแบอีแก  ตำบลปูโยะ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่หมู่บ้านลูโบ๊ะลือซง  หมู่ที่ ๒  ตำบลมูโนะ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม

 

การประกอบอาชีพ

ราษฎรในหมู่บ้านลูโบ๊ะลือซง  โดยส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ทำการเกษตรและไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

 

เขตการปกครอง

 • ชุมชนลูโบ๊ะลือซง –  ชุมชนบาโงแบกอ
 • ชุมชนโคกกลาง

 

การปกครองท้องที่

–  ผู้ใหญ่บ้าน     นายนาทวี  ตันเหมนายู                –  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายมะสุกรี  บินมะอารง

–  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสำราญ   ยะโก๊ะ           –  ผรส. นางเสาร์แก้ว  มามะ

–  ผรส.      นายยาการียา     ยะโกะ                        –  ผรส.  นายอนุชิต  ภาควันต์

–  ผรส.      นายมาหามะสอบรี  ยูโซ๊ะ

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

– นายอาแซ   แวมะ             – นายสานูสี   เจ๊ะเงาะ

 

ผู้นำศาสนา

มัสยิดอัลเราะมาน

– อิหม่าม   นายมาหามะสากรี   มะดาโอะ

– คอเต็บ        นายสะมะแอ  ยูโซะ         –  บิหลั่น   นายรอเสะ  สะมะแอ

 

มัสยิดมุสตากีม

–  อิหม่าม  นายมาหามะสักรี  รอนี

–  คอเต็บ  นายอาหามะ  สะมะแอ             –  บิหลั่น  นายสมาแอ  อาแวเตะ

 

ศาสนสถาน 

–  มัสยิด             มัสยิดอารอห์มาน และมัสยิดมุสตากีม

–  บาลาเซาะ       บาลาเซาะลูโบ๊ะลือซง

–  กูโบร์             กูโบร์ลูโบ๊ะลือซง และกูโบร์โคกกลาง

 

สถานศึกษา

– โรงเรียนสามัญ         โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง  เปิดสอนระดับประถมศึกษา

– โรงเรียนตาดีกา                ตาดีกาอารอห์มาน และตาดีกามุสตากีม

 

ถนน 1.  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๔๐๕๗

 1. ถนนลาดยางสายบาโงแบกอ – ปูโยะ ยาว  900  เมตร
 2. ถนน คสล.สายบาโงแบกอ – กัวลอกรุง ยาว  300  เมตร
 3. ถนน คสล.สายกูโบร์ ยาว  250  เมตร
 4. ถนน คสล.สายลูโบ๊ะลือซง – ปาดังยอ ยาว  3,500  เมตร
 1. ถนน คสล.สายโคกกลางใน – ปอเนาะ ยาว  500  เมตร
 2. ถนนหินคลุกสายปอเนาะ – โคกกลางใน ยาว  200  เมตร
 3. ถนนหินคลุกสายหน้ามัสยิดโคกกลาง ยาว  500  เมตร
 4. ถนนหินคลุกสายกูแบฆอเลาะ – กูแบปาเซ ยาว  1,200  เมตร

 

หมู่ที่  ๓  บ้านปาดังยอ   คำว่า“ปาดังยอ” มีความหมายว่า “สวน(สนาม)มะพร้าว” หรือ“ทุ่งมะพร้าว”

เพราะคำว่า “ปาดัง” มีความหมายว่า “สนาม” หรือ “ทุ่ง” และคำว่า “ยอ” มีความหมายว่า “มะพร้าว”

 

สภาพทั่วไป

๑. ขนาดเนื้อที่ประมาณ  ๒,๗๔๗  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๒๙  ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๓,๕๓๘  ไร่ ของตำบลมูโนะ

๒. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ

ทิศใต้                ติดต่อกับ   บ้านแกแบะ  ตำบลนานาค

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   แม่น้ำสุไหงโก-ลก

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๒ บ้านลูโบ๊ะลือซง และหมู่ที่ ๔ บ้านปูโปะ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านปาดังยอ  หมู่ที่ ๓  ตำบลมูโนะ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ำโก-ลก เป็นแนวเขตพรมแดน

เขตการปกครอง

              – ชุมชนบรือมง           – ชุมชนปือรือเดาะ

– ชุมชนบาโงจีนอ               – ชุมชนปาดังยอ (กูโบร์)

– ชุมชนบาโงปูโปะ

การปกครองท้องที่

– ผู้ใหญ่บ้าน  นายมุสตอปา  อาบะ               – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสะมะแอ  บือราเฮ็ม           – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางกมลทิพย์  เปาะอาเดะ   – ผรส. นายอับดุลเลาะ  แวหะมะ

– ผรส.       นายปรีดา   เปาะแฉะ                 –  ผรส.  นายมูหามะรีตวน  ดือรอนิง

– ผรส.       นายบาฮารูเด็น   นาเซ                       –  ผรส.  นายอับดุลฮาเล็ม  เจ๊ะมะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

              – นายนายแปนดี   อารง                       –  นายสุรินทร์     หลง

ผู้นำศาสนา

– อิหม่าม  นายหอเซ็ม  ยูโซ๊ะ

– คอเต็บ      นายบาดือรี  หะยีแวหะมะ   – บิหลั่น     นายรอนี  มะเก๊ะ

 

ศาสนสถาน 

– มัสยิด                      มัสยิดอะเราะเฮมและมัสยิดกูโบร์ (ไม่จดทะเบียน)

– บาลาเซาะ                บาลาเซาะบาโงจีนอ  บาลาเซาะนูรุลมุสตากีม  และบาลาเซาะบรือมง

–  กูโบร์                     กูโบร์ปาดังยอ

 

สถานศึกษา

โรงเรียนสามัญ           โรงเรียนบ้านปาดังยอ  เปิดสอนระดับประถมศึกษา

ศูนย์อบรมเด็กฯ           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอรอฮีม

โรงเรียนตาดีกา          ตาดีกาอะเราะเฮม

ถนน

 1. ถนนลาดยางสายชลประทาน – เขตตำบลนานาค ยาว  3,200  เมตร
 2. ถนน คสล.สายบาโงจีนอ ยาว  900  เมตร
 3. ถนนหินคลุกสายริมคลอง ยาว  150  เมตร
 4. ถนนบุกเบิกสายบรือมงลูกรัง ยาว  320  เมตร
 5. ถนน คสล.สายบรือมง ยาว  250  เมตร
 6. ถนน คสล.สายปาดังยอ – สะพานไม้ ยาว  400  เมตร
 7. ถนน คสล.ซอยรอปาอุทิศ ยาว  200  เมตร
 8. ถนน คสล.ซอยกูโบร์ ยาว  150  เมตร
 9. ถนนหินคลุกสาย อบต.47 ยาว  200  เมตร
 10. ถนนหินคลุกสายกูแบกือแย – บาโงปูโป๊ะ  ยาว  1,100  เมตร
 11. ถนน คสล.สายบาโงปูโป๊ะ – บึงรามิง  1,200  เมตร

 

 

หมู่ที่  ๔  บ้านปูโป๊ะ   คำว่า “ปูโป๊ะ”  มาจาก “กวาลอปูโป๊ะ”  มีความหมายว่า “ปากอ่าวปูโป๊ะ” และ

“ปูโป๊ะ” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในบริเวณปากอ่าว

 

สภาพทั่วไป

๑. ขนาดเนื้อที่  ๓,๕๐๐  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๘๕  ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๓,๕๓๘  ไร่ของตำบลมูโนะ

๒. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ตำบลนานาค

ทิศใต้                ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๒  บ้านลูโบ๊ะลือซง

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๓  บ้านปาดังยอ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๖  ตำบลปูโยะ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านปูโป๊ะ  หมู่ที่ ๔  ตำบลมูโนะ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ

 

การประกอบอาชีพ

ราษฎรในหมู่บ้านปูโป๊ะ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น  รับจ้างปักดอก ก่อสร้าง และอาชีพรองลงมาคืออาชีพเกี่ยวกับเกษตรต่างๆ  เช่น  เลี้ยงโค กระบือ ทำสวนยาง ทำนา

เขตการปกครอง

              – ชุมชนปูโป๊ะกลาง     – ชุมชนปูโป๊ะเหนือ

– ชุมชนกูแบปาเซ       – ชุมชนปูโป๊ะใต้

– ชุมชนกวาลอมาแต

 

การปกครองท้องที่

–  กำนัน    นายประเสริฐ       อาแว                –  ผู้ช่วย  นายธีรศักดิ์   นิโซ๊ะ

–  ผรส.      นายอิสมาแอ      บือราเฮง    –  ผรส.      นายอาฮามะ   อาแวกือแฉะ

–  ผรส.      นายสาบรี  เจ๊ะบือราเฮม       –  ผรส.      นายสติ      มะแอ

–  สารวัตรกำนัน นายอาซาน  เจ๊ะสือแม    –  แพทย์ประจำตำบล นายยาลี  มะแอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

              –  นายเปายี       สาและ                –  นายมะดาโอะ  มามุ

 

ผู้นำศาสนา

– อิหม่าม   นายสือแม  อาแว

– คอเต็บ       นายยา  มะแลนอ     –  บิหลั่น  นายยะโกะ  เจ๊ะดือราแม

 

ศาสนสถาน 

–  มัสยิด             มัสยิดอิสลามียะห์  และมัสยิดกวาลอมาแต (ไม่จดทะเบียน)

–  บาลาเซาะ       บาลาเซาะกูแบปาเซ  บาลาเซาะนูรูลอีมาน (ปูโปะใต้) และบาลาเซาะ

ดารุลนาอีม  (กวาลอมาแต)

–  กูโบร์             กูโบร์ปูโปะ

สถานศึกษา

โรงเรียนสามัญ           โรงเรียนบ้านปูโปะ  เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมตอนต้น

ศูนย์อบรมเด็กฯ           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลามียะห์

โรงเรียนตาดีกา          ตาดีกาอิสลามียะห์และตาดีกาดารูลนาอีม

ปอเนาะ                     ปอเนาะดารุลอาบีดีน

ถนน

 1. ถนน คสล.สายปูโป๊ะใต้ ยาว  200  เมตร
 2. ถนน คสล.สายปูโป๊ะกลาง ยาว  250  เมตร
 3. ถนนหินคลุกสายกวาลอมาแต – ชลประทาน ยาว  200  เมตร
 4. ถนนลูกรังสายชลประทาน – โคกสือแด ยาว  400  เมตร
 5. ถนนลูกรักสายชลประทาน – ปูโยะ ยาว  600  เมตร
 6. ถนน คสล.สายมะซูยีอุทิศ ยาว  250  เมตร
 7. ถนนหินคลุกสายกูแบรามา – กวาลอมาแต ยาว  2,000  เมตร
 8. ถนน คสล.กูแบปาเซ – กูแบรามา ยาว  200  เมตร
 9. ถนน คสล.สายกูแบปาเซ – บึงรามิง ยาว  2,200  เมตร
 10. ถนนหินคลุกสายกูแบปาเซ – ปอเนาะ  ยาว  900  เมตร
 11. ถนน คสล.สายปอเนาะ  ยาว  200  เมตร
 12. ถนนหินคลุกสายปอเนาะ – ชลประทาน  ยาว  350  เมตร
 13. ถนน คสล.สายมิยาซาวา  ยาว  500  เมตร

 

หมู่ที่  ๕  บ้านบูเก๊ะ   คำว่า “บูเก๊ะ” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายว่า “ภูเขา”

สภาพทั่วไป    

๑. ขนาดเนื้อที่  ๒,๓๓๙  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๒๘  ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๓,๕๓๘  ไร่ ของตำบลมูโนะ

๒. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๗  ตำบลปาเสมัส

ทิศใต้                ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๒  บ้านลูโบ๊ะลือซง

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๑  บ้านมูโนะ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   หมู่ที่ ๔  ตำบลปาเสมัส และหมู่ที่ ๑ ตำบลปูโยะ

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านบูเก๊ะ  หมู่ที่ ๕  ตำบลมูโนะ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ

 

การประกอบอาชีพ

ราษฎรในหมู่บ้านบูเก๊ะ  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  เช่น รับจ้างกรีดยาง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก่อสร้าง  ปักจักร เป็นต้น  อาชีพรองลงมาคืออาชีพเกี่ยวกับการเกษตร

เขตการปกครอง

              – บ้านบูเก๊ะ        – กำปงบารู

– อะโลเปาะโต            – บาโงปาโฮะ

– บาโงมาเนาะ

 

การปกครองท้องที่

–  ผู้ใหญ่บ้าน     นายบูคอรี  ดาโอ๊ะ       –  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายมาหามะ  เจ๊ะอารง            –  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายมะนาซิ   เจ๊ะดอเลาะ –  ผรส.      นายมาหามะรูสดี  สะแลแม             –  ผรส.      นายมุสลิม  ดาโอ๊ะ               –  ผรส.      นายมาหามะรอสือลี      มะดาโอ๊ะ

–  ผรส.      นายอันดือลี   บือราเฮ็ม                –  ผรส.      นางสาวชุติมา     ล่านุ้ย

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

              – นายมะยีแน      ดือราแม                    –  นายมูซอ อาแว

ผู้นำศาสนา

–  อิหม่าม   นายมะนาเซ  เจ๊ะแม

–  คอเต็บ   นายสามะแอ  มามะ              – บิหลั่น       นายรอนิง    ยะโกะ

 

ศาสนสถาน 

– มัสยิด              นูรุลยาบาล

– บาลาเซาะ        บาลาเซาะบูเก๊ะ  บาลาเซาะกำปงบารู และบาลาเซาะบาโงมาเนาะ

– กูโบร์              กูโบร์ดาลัมกำปง  (บริเวณมัสยิดนูรุลยาบาล)

 

สถานศึกษา

โรงเรียนเอกชน          โรงเรียนดารุลฟุรกอน  เปิดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖

ศูนย์อบรมเด็กฯ           ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลยาบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูโนะ

โรงเรียนตาดีกา          ตาดีกานูรุลยาบาลบูเก๊ะ  และตาดีกานูรุลยาบาลดาลัมกัมปง

 

ถนน

 1. ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๔๐๕๗
 2. ถนน คสล.สายบูเก๊ะ – โคกตีมุง ยาว  1,200  เมตร

/3. ถนน คสล….

 

-8-

 

 1. ถนน คสล.สายกำปงบารู – บูเก๊ะ ยาว  800  เมตร
 2. ถนน คสล.สายบูเก๊ะ – บาโงปาโฮ๊ะ ยาว  500  เมตร
 3. ถนนหินคลุกบาโงปาโฮ๊ะ ยาว  100  เมตร
 4. ถนน คสล.สายอะโลเปาะโต ยาว  650  เมตร
 5. ถนน คสล.สายบอยอปูเตะ ยาว  250  เมตร
 6. ถนนหินคลุกสายบอยอปูเตะ ยาว  70  เมตร
 7. ถนน คสล.สายปะดอแลแม ยาว  350  เมตร
 8. ถนน คสล.สายบาโงปาโฮ๊ะ ยาว  500  เมตร
 9. ถนน คสล.สายกูแบตูแม – โคกตีมุง  ยาว  200  เมตร

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ตำบลมูโนะ

 

ตำบลมูโนะมีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง ติดกับที่ราบบริเวณแม่น้ำสุไหงโก-ลก (ฝั่งซ้าย) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินนา และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  “ สุไหงปาดี ”  มีอาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ตำบลปูโยะและอำเภอตากใบ

ทิศใต้                ติดต่อกับ   ตำบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ตำบลปูโยะและตำบลปาเสมัส

 

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

สภาพโดยทั่วไปของตำบลมูโนะ  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของตำบลจะเป็นตำบลที่มีขนาดเล็ก  โครงสร้างไม่ซับซ้อน  พื้นที่ชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายตามสัดส่วนทุกหมู่บ้าน  ประชากรในเขตตำบลมูโนะ  ณ  วันที่  ๓1  ธันวาคม  ๒๕๕7    มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๙,553  คน   ชาย  ๔,64๕  คน   หญิง  ๔,908  คน  มี  ๒,418   ครัวเรือน   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

สภาพโดยทั่วไปของตำบลมูโนะ

สภาพโดยทั่วไปของตำบลมูโนะ  สามารถจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ  ตามสภาพการพัฒนาของตำบลได้  ดังต่อไปนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบลมูโนะ  ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนน ไฟฟ้า  ฯลฯ  ประชาชนจะได้รับบริการอย่างทั่วถึง จะมีก็แต่บางส่วนเท่านั้นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

๑.  การคมนาคม

       –  มีถนนสายหลัก  ๑  สาย  คือ  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข ๔๐๕๗  ผ่านตำบลมูโนะ  ในหมู่ที่ ๑  หมู่ที่  ๒    หมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๕

–  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก

๒. ไฟฟ้า  ประชาชนในตำบลมูโนะ ได้รับบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

. คูระบายน้ำ  ระบบคูระบายน้ำโดยทั่วไป สามารถใช้การได้ดี การก่อสร้างครอบคลุมและทั่วถึงเกือบทุกพื้นที่  มีบางส่วนเท่านั้นที่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมในชุมชนเพื่อเสริมต่อและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

.  โทรศัพท์  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ในเขตตำบลมูโนะ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีคู่สายเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนจำนวนหนึ่ง

๕.  การจราจร  การจราจรในเขตตำบลมูโนะ เป็นไปอย่างสะดวก ปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน ของประชาชนมีไม่มากนัก  ไม่ทำให้เกิดปัญหารถติดแต่อย่างใด

 

การสัญจรในเขตตำบลมูโนะ

       ๑.  ทางรถยนต์  การเดินทางโดยรถยนต์ในเขตตำบลมูโนะ  มีสภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนนสี่เลนส์ตัดผ่านสามารถเดินทางไปมาระหว่างตัวจังหวัดและอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

๒.  ทางรถไฟ   การเดินทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แล้วเดินทางด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์  ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  ก็จะถึงตำบลมูโนะ

๓.  ทางอากาศ  นราธิวาสมีท่าอากาศยานพาณิชย์  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านทอน อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

 

การสื่อสาร

ในเขตตำบลมูโนะ  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้รับบริการที่สะดวกสบายสามารถรับชมโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจนทุกช่อง  และนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียได้อีกด้วย

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ด้านทรัพยากรธรรมชาติในตำบลมูโนะ  สามารถจำแนกได้  ดังนี้

๑.  ทรัพยากรที่ดิน  การใช้ทรัพยากรดินในเขตตำบลมูโนะ  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และทำการเกษตร

๒.  ทรัพยากรน้ำ  พื้นที่ในตำบลมูโนะ จะมีแม่น้ำไหลผ่านหนึ่งสาย คือ แม่น้ำสุไหงโก-ลก และคลองที่ขุดลอกใหม่ได้แก่คลองชลประทาน

ด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของประชาชนในเขตตำบลมูโนะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  ทำสวนยางพารา ทำนา และทำสวนผลไม้  เป็นอาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง

ด้านสังคม

ประชาชนในเขตตำบลมูโนะ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจำวันของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประชากร

ประชากรในเขตตำบลมูโนะ  ณ วันที่  ๓1  ธันวาคม  ๒๕๕7   มีจำนวนทั้งสิ้น  ๙,553  คน  แยกเป็นชาย ๔,64๕  คน  หญิง  ๔,908   คน

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านมูโนะ 843 1,277 1,353 2,630
บ้านลูโบ๊ะลือซง 324 677 675 1,352
บ้านปาดังยอ 431 964 1,100 2,064
บ้านปูโป๊ะ 392 995 1,003 1,998
บ้านบูเก๊ะ 428 1,002 1,111 2,113
รวม 2,418 1,002 5,242 10,157

 

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตำบลมูโนะ

       ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  เอกลักษณ์ที่สำคัญของประชากรในแถบนี้  คือ

๑.  การแต่งกาย   ไม่มีเครื่องแบบที่แน่นอน  แต่ต้องแต่งกายให้สุภาพ  ไม่เปิดเผยส่วนใดของร่างกายที่ยั่วยวนอารมณ์ทางเพศของทั้งชาย และหญิง  โดยส่วนใหญ่ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว

ถึงข้อมือและสวมหมวกกาปีเยาะ   ส่วนผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและนุ่งผ้าคลุมถึงข้อเท้าตามข้อบัญญัติศาสนา

๒.  พิธีถือศีลอด  (ถือบวช)  หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ”  จะถือปฏิบัติในเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ ๙  ของปีฮิจเราะห์ศักราช   ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา ๑ เดือน  โดยจะงดเว้นจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน  ทั้งนี้เพื่อให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงภาวะการอดกลั้น และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ที่ยากจน  เป็นต้น

๓.  การเข้าสุนัต   เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง  ๖ – ๑๒ ปี  าษาถิ่นเรียกว่า “ มาโซะยาวี ”

       .  ฮารีรายอ    ในรอบปีฮิจเราะห์ศักราช  จะมีวันรายอ  ๒  ครั้ง  คือ

๔.๑ วันอีดิลฟิตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม  (หลังการออกบวช) โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น  แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย  ร่วมกันทำพิธีละหมาดที่มัสยิด  เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง  เป็นต้น  ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑  เดือน “เชาวาล”  เดือนที่  ๑๐  ของปีฮิจเราะห์ศักราช

๔.๒  วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการเชือดสัตว์

พลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากได้ทำพิธีละหมาดในตอนเช้าแล้ว  จะตรงกับวันที่  ๑๐  ซุลฮิจญะห์  เดือนที่  ๑๒  ของปีฮิจเราะห์ศักราช

๕.  ขนบธรรมเนียมการเคารพ   ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกล่าว “ อัสลามูอาลัยกูม ” (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) และมีการรับว่า  “ วาอาลัยกูมมุสลาม ” (ความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน (ซาลาม)

ศิลปการแสดงพื้นบ้าน

.  ซีละ   คือ   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ที่มีลักษณะคล้ายมวยไทย  และมีลักษณะคล้ายมวยปล้ำ รวมกัน  (มีการแตะ ถีบ ต่อย และมีการปล้ำให้ล้มกันด้วย)

       .  ลิเกฮูลู  ปรกติมักจะเล่นในหมู่บ้านเนื่องในงานเข้าสุหนัต   มีความหมายตามพจนานุกรม Kamus Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda  ๒  ประการ  คือ

๒.๑ หมายถึง  เพลงสวดพระเจ้า  ปกติเป็นการขับร้องเนื่องในเทศกาลกำเนิดท่านนบีชาวมุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกล่าวนี้ว่า ดิเกร์เมาลิด ซึ่งคำว่าดิเกร์   เป็นศัพท์เปอร์เซีย

๒.๒  หมายถึง  กลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เรียกว่า ลิเกฮูลู

๓.  กรือโต๊ะ  เป็นชื่อกลอง มีลักษณะคล้ายโอ่ง ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีแผ่นไม้ประกอบ ใช้ไม้หุ้มยางนำมาตี กรือโต๊ะหรือกลองหุ้ม จะใช้ตีในงานพิธีสำคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้าน หรือต้อนรับแขกเมืองที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ หรือตีแจ้งข่าวสารไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ปัจจุบันยังนำมาตีประชัน แข่งขันระหว่างหมู่บ้าน

๔.  บานอร์   เป็นชื่อกลอง มีลักษณะแบน ทำด้วยแผ่นไม้หนา กลม เจาะรูกว้างประมาณ  ๒ ฟุต  ขึงด้วยหนังสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  กลองนอร์  จะใช้ตีในงานพิธีต่างๆ  เช่น พิธีเข้าสุนัต  พิธีแต่งงาน

๕.  รองเง็ง  เป็นการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต้  มีท่าที  จังหวะการร่ายรำที่สวยงาม นิยมละเล่นในงานพิธีต่างๆ นิยมเล่นทั้งในหมู่ชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม

 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

       การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ในเขตตำบลมูโนะ  ประชาชนสามารถรับบริการ ได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้บริการรักษาโรคและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งงานเสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมป้องกันแก่ประชาชน บริการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ  และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ( อสม.) ทุกหมู่บ้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญ  ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งตำบลมูโนะ มีปัญหาในเรื่องการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้าย  โดยจะมุ่งสร้างความไม่สงบในพื้นที่  ในการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก  ทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา  รวมทั้งความเอาจริงเอาจังของทุกภาครัฐในการดำเนินการ  และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรักษา

ความปลอดภัยในเขตตำบลมูโนะ  คือ  สถานีตำรวจภูธรมูโนะ  และฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดน ที่ ๔๔๑๒