สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) รายเดือน ในปีงบประมาณ 2562

2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2562-รายงวด_

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน (สขร.1) ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน