สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปจัดซื้อจัดจ้าแต่ละเดือน ปี 61

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน ในปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รายงวด