สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนมกราคม  พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  รอบ  12 เดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน  ต.ค. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน  พ.ย. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน  ธ.ค. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน  ม.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน  ก.พ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ) ประจำเดือน  มี.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เม.ย.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พ.ค.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิ.ย.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ก.ค.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ส.ค.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ก.ย. พ.ศ.2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พ.ย. พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธ.ค. พ.ศ.2565