สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน (สขร.1) ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

2.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนมกราคม  พ.ศ. 2564

7.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

8.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2564