อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะตามที่กฎหมายกำหนด