เจ้าหน้าที่ อบต.

สำนักปลัด อบต.

กองคลัง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองช่าง

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน