แผนการดำเนินงาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 61

รายงานติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-งบ-61

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

แผนการดำเนินงานทางการเงินประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562

แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562 (ผด.01)