แผนการดำเนินงานประจำปี

1.แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562

2.บัญชีโครงการแผนดำเนินงานประจำปี 2562

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

4.บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562

5. แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

5.1 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1

5.2 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2

5.3 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3

5.4 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4

5.5 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.6 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6

5.7 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 7

5.8 แบบ ผด.02.1

6. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนดำเนินงาน 2563

7.บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน