แผนการดำเนินงานประจำปี

1. แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

1.1 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.2 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2

1.3 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3

1.4 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4

1.5 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5

1.6 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6

1.7 แบบ ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 7

1.8 แบบ ผด.02.1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนดำเนินงาน 2563

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน

4.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

5.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

6.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7.รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน