แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครอง

แผนที่แม่บท แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ