โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.กิจกรรมโรงเรียนเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปี 2560