การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

2.หน้าที่2

3.ลายมือชื่อการประชุมคระทำงาน

4.ระเบียบวาระหารประชุมคณะทำงาน

5.รายงานการประชุม

6.รายผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร