แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)

1.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

1.1  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2561

1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันรอบ 6 เดือน

1.3  เอกสารประกอบการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

1.4  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  2561

2.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

2.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน

2.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปปช พ.ศ.2562 ในรอบ 12 เดือน

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

3.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน