แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)

1.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

2.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

2.2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต( พ.ศ.2561 -2564 ) ปีงบประมาณ 2563  รอบ 12 เดือน

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

3.1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต( พ.ศ.2561 – 2564 ) ปีงบประมาณ 2564  รอบ 6 เดือน

3.2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

4.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

4.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

4.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

5. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570