แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

1.1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2561

1.2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันรอบ 6 เดือน

1.3เอกสารประกอบการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

1.4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  2561

2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2562

2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน