โครงสร้างองค์กร

1. ประกาศอบต.โครงสร้างองค์กรประกาศราชกิจจา ม.7 (1)-(3)

2.แผนภูมิโครงสร้างองค์กรฝ่ายข้าราชการการเมือง

3.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.มูโนะ