โครงสร้างองค์กร

1.ประกาศอบต.โครงสร้างองค์กรประกาศราชกิจจาฯ ม.7 (1)-(3)

2.โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  

3.แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน