กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง

1.ปกระเบียบสนามกีฬา

2.ประกาศระเบียบสนามกีฬา

3.หน้า1

4.หน้า2

4.หน้า3

5.หน้า4

6.หน้า5

7.หน้า6

8.หน้า7

9.อัตราค่าใช้บริการ

10.แบบใบประมาณราคา

11.เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

12.เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหาร

13.เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

14.เรื่องหารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

15.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16.เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

17.เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

18.เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

19.เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม

20.เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

21.เรื่องหารือการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น