ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประจำปี 2561

แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน