ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

1.แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน

2. สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบฯ 62

3. บันทึกข้อความรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน