ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน

2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

3.รายงานผลจากสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ,ศ. 2564 รอบ 6 เดือน