เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผ่นพับประกาศเจตจนารมณ์

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อ

ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ