นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี  2564

บันทึกแจ้งเวียนการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้พนักงานรับทราบโดยยึดถือและปฏิบัติตาม ประจำปี  2564

ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประจำปี 2564

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565