เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  ประจำปี  2562

2.ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปี  2562

3.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ประจำปี  2562

4.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ประจำปี  2562

5. บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563

6. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต ประจำปี 2563