เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563

2.ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต ประจำปี 2563

3.ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี  2564

4.บันทึกแจ้งเวียนการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้พนักงานรับทราบโดยยึดถือและปฏิบัติตาม ประจำปี  2564

5.ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประจำปี 2564