แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

1.ช่องทางการร้องเรียนทุจริต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAZH4Migv8uLdCtUOLMt5lk1UW-LJr2zY8VFtYw3GCKLG0Q/viewform

2.คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

3. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

4. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต