แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

1.ช่องทางการร้องเรียนทุจริต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAZH4Migv8uLdCtUOLMt5lk1UW-LJr2zY8VFtYw3GCKLG0Q/viewform

2.คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

3. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

4. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

6.ภาพถ่ายเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ

7. ประกาศ อบต.มูโนะ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9.ประกาศศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.มูโนะ

10.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

11.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องศูนย์ดำรงธรรม