แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียนทุจริต

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAZH4Migv8uLdCtUOLMt5lk1UW-LJr2zY8VFtYw3GCKLG0Q/viewfor

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ภาพถ่ายเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ

ประกาศ อบต.มูโนะ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.มูโนะ

ประกาศศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.มูโนะ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องศูนย์ดำรงธรรม