การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566

นโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  2564

 การวางแผนกําลังคน

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564  รอบ  6  เดือน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  รอบ  6  เดือน

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและวิชาการ  พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งย้ายโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น พ.ศ.2562

ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562

ประกาศ ก.กลาง อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลื่อกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 5) 2564

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร

 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ

 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ปี 2565

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร

ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานฯ พ.ศ.2562

ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.6 พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลมูโนะ(ครั้งที่1/2565)

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย  หมวด  8 การอุทธรณ์  และหมวด 9 การร้องทุกข์)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน ปี 2558

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และการให้พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาของ อบต.ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามที่  ก.อบต.รับรอง

ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง  อบต. ฉ.2 พ.ศ.2562

ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  ฉ.3 พ.ศ.2562

ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.อบต.นธ เรื่อง หลักเกณท์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต(ลักษณะต้องห้าม).พ.ศ. 2564 

ประกาศ ก.อบต.นธ เรื่อง เงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.อบต.นธ  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานครู อบต.สายการสอนได้รับเงินเดือนที่สู่งขึ้นตามวุฒิ  (ฉบับที่2) 2564 

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ร้องทุกข์  (แก้ไขครั้งที่3 )2565

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจของ อบต.มูโนะ ปี 2565

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุข  พ.ศ.2565

 

หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงสร้างส่วนราชการ  ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ.2565

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

เกณฑ์กำหนดการลา

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน

ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.มูโนะ  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมของ  อบต.มูโนะ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ฉ.5

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างครั้งที่ 1 /2564  ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566

นโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 การวิเคราะห์งาน

 แผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 แนวปฏิบัติการหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565  รอบ  6  เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลประจำปี 2566 ในรอบ 6 เดือน