การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจำปี 2562

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจำปี  2562  

2.1-การวางแผนกําลังคน

2.2-ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  พ.ศ. 2562

2.3-นโยบายการกำกับองค์การที่ดี  ประจำปี  2562

2.4-นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ประจำปี  2562 (Enterprise Risk Management Policy)

2.5-แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี  2562

2.6-ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปี  2562

 2.7 -ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ปี  2562

 2.8 -ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ประจำปี  2562

 2.9 -ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ประจำปี  2562

  2.10 -แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปี  2562

 2.11 -แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ  ประจำปี  2562

 2.12 -แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2561-2563

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี  2562

 3.1 -หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง

 3.2 -การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

 3.3 -ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 3.4 -เกณฑ์กำหนดการลา

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน

5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

6.รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

7. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายแผนกลยุทธ  ประจำปี  2562

8.นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

9.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)

10. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

10.1 การวางแผนกำลังคน

10.2 การวิเคราะห์งาน

10.3 แผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

10.4 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2561-2563

10.5 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

10.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2563

10.7 แนวปฏิบัติการหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

10.8 มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ

10.9 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ

10.10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

10.11 คำสั่งมอบหมายหน้าที่่ความรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563

10.12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2563

10.13 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปี 2563

10.14 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

10.15 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563

11. การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

12. เกณฑ์กำหนดการลา  ประจำปี  2563

13. แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

14. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

15. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปี  2563

16. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี  2563

17. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี  2563

18. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

19. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

20. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563