การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค

  -การวางแผนกําลังคน

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

นโยบายการกำกับองค์การที่ดี

  -นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)

  -แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

  -ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  -ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

  -ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการการเมือง

  -ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

  -แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม

  -แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

  -แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2561-2563

  -หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง

  -การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  -ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณใหเโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  -เกณฑ์กำหนดการลา

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน