การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)

3. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

3.1 การวางแผนกำลังคน

3.2 การวิเคราะห์งาน

3.3 แผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

3.4 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2561-2563

3.5 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2563

3.7 แนวปฏิบัติการหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

3.8 มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ

3.9 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ

3.10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

3.11 คำสั่งมอบหมายหน้าที่่ความรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2563

3.12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2563

3.13 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปี 2563

3.14 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

3.15 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563

4. การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

5. เกณฑ์กำหนดการลา  ประจำปี  2563

6. แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

7. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ

8. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปี  2563

9. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี  2563

10. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี  2563

11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563

14.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14.1.ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2564-2566

14.2.แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566

14.3.นโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  2564

15.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564  รอบ  6  เดือน

15.1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  รอบ  6  เดือน

15.2 การวางแผนกําลังคน

16.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

16.1เกณฑ์กำหนดการลา

16.2คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

16.3ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

16.4ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

16.5ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

16.6ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานฯ พ.ศ.2562

16.7ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน

16.8 ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

16.9ประกาศ ก.อบต.จ.นธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งย้ายโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น พ.ศ.2562

16.10ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.6 พ.ศ.2563

16.11ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และการให้พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาของ อบต.ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามที่  ก.อบต.รับรอง

16.12ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง  อบต. ฉ.2 พ.ศ.2562

16.13ประกาศ ก.อบต.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย  ฉ.3 พ.ศ.2562

16.14ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

16.15หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.มูโนะ  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

16.16หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมของ  อบต.มูโนะ ประจำปี 2564

16.17หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

16.18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

16.19มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ฉ.5

16.20 ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

16.21ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างครั้งที่ 1 /2564  ประจำปีงบประมาณ 2564

17.รายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

17.1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

17.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564  รอบ  6  เดือน