มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเรื่องแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ

กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคล/หน่วยงานต้นแบบ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม