งานกิจการสภา

 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 / 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว.14 (จ่ายขาด)

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสมัญ สมัยที่3 /2564 ครั้งที่ 2

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่  1/2565

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 1

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 2