งานกิจการสภา

-ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั่งที่1/2562

-ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2563

-ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่2 /2563  ครั่งที่ 1

-ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั่งที่1 /2563

-ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั่งที่ 2/2563

-ขอเชิญประุชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่4  ครั้งที่ 1/2563

-ขอเชิญประุชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2564