งานกิจการสภา

1.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  62_

2.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 62_

3.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วรตำบลมูโนะ  สมัยสามัญ  สมัยที่2/2562

4.เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2562_ครั่งที่2

5.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สมัยสามัญ  ที่ 3 /2562

6.เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3/2562 ครั่งที่ 2

7.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 2563_

8.แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  2563