มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.มาตรการ กลไกให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4.บันทึกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4.1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

6.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

8.ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

9.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตรตระหนักแก่บุคคล