มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาฯ

คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542

คู่มือข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2542

คู่มือข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2544

คู่มือข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

คู่มือข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

คู่มือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือหรือมาตรฐานตลาด

มาตรฐานการดำเนินงานหอกระจายข่าว

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว

มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

มาตรฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานตลาด

มาตรฐานทางกฎหมาย

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ