มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. ใบลงทะเบียนการอบรมซักซ้อมการเตรียมประเมิน ita 2563

2. รายงานการประชุมซักซ้อมก่อนการดำเนินการประเมิน ita 2563

3. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ita ในปีงบประมาณ  2562

3.1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

4. คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

5.ใบลงทะเบียนเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ita 2564

6.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563 และมาตรการภายในเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

7.บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

8.ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

9.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2564  รอบ 6 เดือน