มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

ใบลงทะเบียนเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ita 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563 และมาตรการภายในเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2564  รอบ 6 เดือน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ita 2565

ใบลงทะเบียนการประชุมซักซ้อมการประเมิน ita 2565

รายงานการวิเคราะห์ ita 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565